MindBrainBody Symposium

Upcoming MBB Symposium

  • 9th MBBS | Spring 2021

MBB Symposia Previous Programs

MBB Poster Prizes

  • Lina Skora (2019)
  • Friederike Irmen (2018) & Monika Graumann (2018)
  • Lise Hobeika (2017) & Toni Muffel (2017)
  • Katie Groves (2016)

MBB Young Scientist Awards

  • Mohammad Rostami, Emma Louise Michalski & Lina Skora (2020)
  • Alejandro Galvez-Pol (2019)
  • Dorottya Lantos (2018) & Marina Kliuchko (2018)
  • Birgit Nierula (2017)
  • Paweł Motyka (2016)  & Pietro Sarasso (2016)

MBB Symposium Advisory Board

Prof. Dr. Arno Villringer
Dr. Michael Gaebler
Dr. Till Nierhaus
Dr. Ulrike Lachmann
Dr. Anahit Babayan